Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA
Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par fiziskās personas datu apstrādes mērķi, nolūku, apjomu, drošību, aizsardzību, kā arī sniegt citu informāciju par personas datu apstrādi.

Personas dati
Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.
Privātuma politikas piemērošana
SIA “SONADA INTERIOR” privātuma politika tiek piemērota uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā (formā) fiziskā persona sniedz savus personas datus (vai fiziskās personas datus sniedz trešā persona saskaņā ar likumu/pilnvaru/piekrišanu): papīra formā, elektroniskā formā, SIA “SONADA INTERIOR ” interneta mājaslapā , veikalā u.tml.
 
Pamatinformācija
Personas datu apstrādes mērķis: Preču pirkumu/pakalpojumu līgumu slēgšana, preču piegādes izpildīšana, norēķinu administrēšana, garantijas saistību izpilde.
Pārzinis: SIA “SONADA INTERIOR”, reģistrācijas Nr. 40103124741
Juridiskā adrese: Brīvības gatve 418-54, Rīga, LV-1024, Latvija
Tiesiskais pamats: SIA “SONADA INTERIOR ” leģitīmās intereses.
Datu nodošana uz trešo valsti: Nenotiek.
Datu saņēmēji: Pārzinis, un kompetentās (tiesībsargājošās) valsts iestādes, sadarbības partneri un pakalpojumu (ārpakalpojumu sniedzēji) sniedzēji, datu-bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji, advokātu, juristu biroji, operatori, u.tml./u.c..
Datu aizsardzības speciālists: sonada@formus.lv, pārzinis Evija Kibiša 
 
Personas datu apstrāde un tiesiskais pamats
Personas datu apstrāde tiek veikta, lai realizētu šajā privātuma politikā noteikto mērķi, tajā skaitā, realizētu SIA “ SONADA INTERIOR ” leģitīmās intereses (veiktu komercdarbību), izpildītu normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu “personas datu” saņemšanu, apstrādāšanu, glabāšanu, nodošanu, u.tml., kā arī lai izpildītu patērētāju tiesību regulējošo normatīvo aktu prasības. 
Personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no normatīvajā aktā reglamentētā termiņa vai noslēgtā līguma noteiktā termiņa, vai SIA “ SONADA INTERIOR ” reglamentētā termiņa. Personas dati netiek glabāti ilgāk, kā tas nepieciešams, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, ievērojot SIA “ SONADA INTERIOR ” leģitīmās intereses. Iestājoties apstākļiem, kad personas datu apstrāde/glabāšana nav nepieciešama – personas dati tiek dzēsti.
Personas datu apstrāde tiek veikta izmantojot drošas programmatūras, izmantojot antivīrusa programmas (“XXX”) , lai nodrošinātu drošu personas datu apstrādi un glabāšanu,. Personas dati tiek aizsargāti ar piekļuves datoram un dokumentiem.
Personas datu nodošana
Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm (valstis, kuras nav ES un/vai EEZ valstis).
Personas dati var tikt nodoti SIA “ SONADA INTERIOR ” sadarbības (tajā skaitā ārpakalpojumu izpildīšanas kompānijām) partneriem, pakalpojumu sniedzējiem (operatoriem) un pilnvarotām juridiskām, fiziskām personām (juristi, advokāti). Personas datu nodošana notiek droši, izmantojot drošas programmatūras un tehnoloģijas. Personas dati tiek nodoti tikai tādā apmērā, kādā tas nepieciešams, lai izpildītu SIA “ SONADA INTERIOR ” tiesiskās un leģitīmās intereses.
Komerciālu piedāvājumu, reklāmas materiālu sūtījumi
Komerciāli piedāvājumi un paziņojumi tiek nosūtīti tiem adresātiem / fiziskām personām, kuri/kuras ir piekritušas saņemt SIA “ SONADA INTERIOR ” komerciālos paziņojumus (reklāmas materiālus). Informācija par atteikšanos no komerciālo (reklāmas) paziņojumu saņemšanas ir norādīta komerciālā (reklāmas) e-pastā. Atteikties no komerciālu (reklāmas materiālu) paziņojumu saņemšanas var rakstot uz e-pastu:  
Personas datu aizsardzība
Personas datu aizsardzība tiek realizēta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (regulas, likumi, noteikumi) personas datu apstrādes jomā.
Piekļuve saviem personas datiem
Fiziskā persona saviem personas datiem var piekļūt uz rakstveida iesnieguma pamata, ievērojot personas datu regulējošo normatīvo aktu prasības, iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas regulējošo normatīvo aktu prasības, nosūtot (pa pastu: SIA “ SONADA INTERIOR ”, Brīvības gatve 418-54, Rīga, LV-1024, Latvija, pa e-pastu: sonada@formus.lv  .
Iesniedzot iesniegumu, fiziskai personai ir pienākums sevi identificēt nepieciešamajā/tādā apjomā, lai SIA “ SONADA INTERIOR ” būtu iespējams pārliecināties, ka rakstveida iesnieguma iesniedzējs ir tā persona, kuras datus viņa pieprasa. Šajā gadījumā SIA “ SONADA INTERIOR ” izsniedz iesniedzējam pieejamos personas datus un citu likumā paredzēto informāciju.
Tiesības atsaukt piekrišanu
Fiziskai personai ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Atsaukšana ir iesniedzama tādā pašā veidā, kādā tika dota piekrišanas savu personas datu apstrādei.
Jebkurā gadījumā fiziskā persona savu rakstveida atsaukumu par personas datu apstrādes pārtraukšanu var nosūtīt uz SIA “ SONADA INTERIOR ” juridisko adresi: Brīvības gatve 418-54, Rīga, LV-1024, Latvija, un/vai pa e-pastu sonada@formus.lv .  Piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu apstrādi, kura tika veikta pirms atsaukuma saņemšanas. Kā arī piekrišanas atsaukums neietekmē un nepārtrauc personas datu apstrādi, kas tiek veikta saskaņā un/vai pamatojoties uz tiesiskiem pamatiem (regula, likums, noteikumi).
Nobeiguma informācija
SIA “SONADA INTERIOR ” ir tiesības veikt privātuma politikas izmaiņas, par to informējot attiecīgās fiziskās personas (datu subjektus). Šo noteikumu sadaļu virsraksti nav interpretējami nekā citādi, kā tikai ērtākai noteikumu pārskatāmībai. Datu subjektam (fiziskai personai), ja tā uzskata, ka ir pārkāptas tās tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi, ir tiesības vērsties pie SIA “SONADA INTERIOR ” vai Datu valsts inspekcijā.